Etický kodex BONA, o.p.s.

Účelem tohoto dokumentu je podpora žádoucích norem přístupu a chování pracovníků BONA o.p.s. v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. O těchto zásadách jsou informováni i uživatelé služeb BONA o.p.s.

1. Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu k uživateli služeb

Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva uživatelů.

Pracovník respektuje uživatele služby jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy, povinnostmi,  včetně jeho zodpovědnosti za vlastní zdraví a vede ho k vědomí vlastní odpovědnosti.

Pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům.

Pracovník respektuje právo každého uživatele na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo k omezení tohoto práva u jiných osob.

Při kontaktování je pracovník povinen uživatele informovat o jeho právech a možnostech s důrazem na dodržování mlčenlivosti, postup při uplatňování stížností, proceduru přijetí, poskytování a ukončení služby, obecný popis dalších dostupných služeb.

Pracovník je povinen jednat odpovědně, zejména s ohledem na specifika práce, která je založena na důvěře a určité míře závislosti.

Pracovník si je vědom svého postavení vzhledem k uživateli. Nezneužívá práci, postavení a důvěru uživatela ve svůj prospěch.

Pracovník nezanáší do profesionálního vztahu s uživatelem služeb své osobní problémy, přesvědčení a postoje (náboženské, filozofické, politické, ekologické).

Porušení důvěry, vědomé nebo nevědomé zneužití závislosti uživatele za účelem uspokojit své vlastní osobní zájmy (emoční, sexuální, finanční nebo společenské), je považováno za profesionální zanedbání povinnosti vůči uživateli. Zodpovědnost v této oblasti leží výhradně na pracovníkovi, selhání pracovníka v zacházení s důvěrou a závislostí uživatele je závažným pochybením ve výkonu práce.

Pracovník zachovává mlčenlivost o osobních údajích a informacích, které se o uživateli dozví, chrání jeho právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení; data a informace požaduje po uživateli s ohledem na potřebnost při poskytování služeb a informuje ho o jejich potřebnosti a použití; žádnou informaci o uživateli neposkytne třetí osobě bez jeho písemného souhlasu.

Pracovník vždy respektuje samostatnost uživatele, vyjádření jeho názoru a svobodu jeho rozhodnutí; uživatel může učinit rozhodnutí, které pracovník považuje za rizikové; pracovník v tomto případě uživatele na rizika upozorní, ale jeho rozhodnutí plně respektuje, pokud to neodporuje právním normám a pravidlům stanoveným ve smlouvách mezi uživatelem a organizací.

Pracovník může jednat proti přáním uživatele pouze v případech (vymezených zákonem), kdy uživatel bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby.

Pracovník vstupuje do soukromí uživatele (bytu, pokoje, domu, pracoviště…) jen s výslovným souhlasem uživatele a za podmínky odůvodněnosti vzhledem k výkonu práce.

Pracovník aktivně zamezí situacím, kdy by mohl být negativně ovlivněn ve své nestrannosti a profesionalitě (přijímáním hodnotných darů, vytvářením obchodních vztahů s uživateli, mimopracovními/intimními vztahy s uživateli apod.).

Pracovník se přímo ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako přijetí úplatku.

Pracovník respektuje a profesionálně přijímá kritické připomínky uživatelů a k jejich řešení využívá postupy stanovené vnitřními předpisy organizace.

2. Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu ke svým kolegům

Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků, vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb.

Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem.

Pracovník konstruktivně spolupracuje se svými kolegy, kteří jsou v kontaktu se stejnými uživateli.

Upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby.

Pracovník neposkytuje žádné informace o osobních věcech svých kolegů.

3. Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu ke své osobě a profesi

Pracovník musí být bezúhonný, spolehlivý a zodpovědný.

Pracovník musí za všech okolností dodržovat etické standardy platné v zaměstnanecké organizaci.

V případě zjištění neetického či nelegálního jednání kolegy je povinen osobně ho na tuto skutečnost upozornit. V případě, že nedojde k nápravě tohoto jednání, je povinen o této skutečnosti informovat své nadřízené.

Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod.

Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základním předpokladem pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy.

Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce.

Pracovník si je vědom profesních hranic a zodpovídá za jejich udržování.

Pracovník zná a v praxi uplatňuje postupy k prevenci syndromu vyhoření.

Pracovník dbá na to, aby pracovní prostředí a pracovní výkon nebyly jeho osobou ovlivňovány onemocněním, špatným zdravotním stavem nebo závažnou životní situací.

Pracovník poskytuje služby dle platné metodiky organizace a v souladu s etickým kodexem.

4. Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu ke svému zaměstnavateli

Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.

V organizaci spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které umožní i ostatním pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.

Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných uživatelům.

Pracovník poskytuje informace o organizaci pouze v rozsahu svých kompetencí.

Pracovník nevystupuje proti organizaci, proti jejím cílům, proti zájmům její činnosti ani proti uživatelům jejích služeb.