Základní prohlášení

Poslání

BONA, o.p.s. usiluje o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich života při zachování důstojných životních podmínek.

Cílová skupina

Dospělí lidé s duševní poruchou, která významně ovlivnila způsob jejich života a oddělila je od běžného místního společenství.

Principy poskytovaných služeb

  • Využívání služby je dobrovolné.
  • V centru poskytování sociální služby je uživatel, má svá práva i povinnosti. Je zohledněno zejména jeho právo žít ve společnosti, právo na informace a právo na osobní volbu.
  • Je kladen důraz na individuální potřeby uživatele, je respektována jeho osobnost. Odlišnosti jsou akceptovány.
  • Podpora je zájemcům poskytována v rámci cílů jednotlivých služeb, je kladen důraz na zachování lidské důstojnosti.
  • Poskytování služeb je zaměřeno na celek, souvislosti.
  • Uživatelé jsou zapojováni do hodnocení a zvyšování kvality poskytovaných služeb.
  • Služby jsou poskytovány odborně. Personál je školen v práci s cílovou skupinou.
  • Služba je poskytována v souladu s platnými obecně závaznými mormami a stanovenými vnitřními pravidly.

Poskytované sociální služby