Psychosociální síť

Psychosociální síť – lidské a řídící zdroje

 • Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/2.3.01.1/0045
 • Název programu: OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
 • Název grantového schématu: Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb v hlavním městě Praha
 • Vyhlašovatel (KP): NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (NROS) www.nros.cz
 • doba trvání projektu: 24 měsíců, tj. od 15.7.2005 až 14.7.2007
 • Místo realizace: Praha 1, Praha 8, Praha 10

Hlavním cílem projektu je poskytovat vysoce kvalitní a efektivní odborné sociální služby pro dospělé duševně nemocné, jejich rozvoj a tím pomáhat znovuzačlenění psychicky handicapovaných občanů do společnosti.

Vedlejší cíle: Vyškolení našich pracovníků jako součást budování kapacity a rozšíření kapacity organizace současně s kapacitou služby – vazba tohoto projektu na projekt „Psychosociální síť – pracovní rehabilitace“

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity

 • Vzdělávací programy pro zaměstnance BONA, o.p.s.
 • Pro pracovníky v přímé péči byl uskutečněn soubor seminářů, který se zaměřoval jak na práci s klientem, tak na týmovou spolupráci a péči o sebe. Mzdová účetní se zúčastnila seminářů vztahujících se k pracovně-právní a personální agendě. Tři zaměstnanci byli podpoření při absolvování programů celoživotního vzdělávání. Od dubna 2006 pravidelně probíhaly supervize týmů.   
 • Upevňování a tvorba vnějších vztahů. V této oblasti jsme se zaměřili na upevňování spolupráce s psychiatrickou léčebnou Bohnice, zejména prostřednictvím pravidelných schůzek zhodnocujících spolupráci a poskytováním informací o nabízených službách pacientům i personálu. Bylo zahájeno i předběžné vyjednávání s úřadem práce týkající se možností zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. V neposlední řadě bylo zahájeno aktualizování webových stránek BONA, o.p.s. 
 • Psychoedukace příbuzných duševně nemocných. Profesního rozvoje pracovníků bylo využito v psychoedukaci rodinných příslušníků uživatelů služeb. V roce 2006 se uskutečnila dvě setkání, z nichž jedno bylo vymezeno tématy příbuzných a jedno bylo neformální. 
 • Práce s uživateli služeb. Při práci s uživateli služeb jsou využívány znalosti a dovednosti nabyté v rámci vzdělávacích programů. 
 • Vytvoření metodiky. V rámci pracovních skupin ke konci roku 2006 začala být vytvářena metodika výběru uživatelů dle transparentních kritérií, která by měla podpořit vytváření rovných příležitostí při poskytování sociálních služeb.  

Výstupy/výsledky projektu

Hlavním cílem projektu bylo poskytování kvalitních a efektivních sociálních služeb pro osoby s duševní poruchou tak, aby bylo se mohli znovu zapojit do společnosti. Tohoto cíle bylo v rámci projektu dosahováno těmito prostředky:

 • Zvyšováním kvalifikace a rozvojem personálu na všech úrovních tak, aby tito pracovníci byli schopni být účinnou podporou osob s duševní poruchou ve všech oblastech života. Zejména pracovníci v oblasti práce (nyní sociální rehabilitace) se zaměřovali na nácvik návyků a dovedností spojených s pracovním uplatněním a na podporu uživatelů služeb v přechodu na běžný trh práce.
 • Spoluprací s dalšími subjekty zajišťující návaznost služeb a jejich větší přehlednost a srozumitelnost pro zájemce, uživatele a odbornou veřejnost.
 • Vytvořením vnitřních pravidel pro přijímání zájemců do služby sociální rehabilitace, tj.  zajištěním, aby službu sociální rehabilitace skutečně  využívali osoby v nepříznivé sociální situaci, které jsou ohroženy sociální exkluzí a které jsou motivovány k zisku pracovních návyků a dovedností.
 • Psychoedukací příbuzných lidí s duševní poruchou tak, aby mohli být účinnou podporou při znovuzačleňování lidí s duševní poruchou do společnosti. 

Několik čísel na závěr

 • v období projektu bylo poskytnuto buď školení nebo supervize celkem 52 zaměstnancům, z toho 41 ženám.
 • služby byly poskytnuty celkem 218 uživatelům. Někteří uživatelé využívají více služeb najednou, případně za dobu průběhu projektu přešli z jedné služby na jinou. Z tohoto důvodu měl původně být do monitorovacích indikátorů započítáván  počet poskytnutých sociálních služeb (např. 1 osoba mohla v průběhu trvání projektu začít v oblasti bydlení využíváním služby chráněného bydlení skupinové, poté přejít do služby chráněného bydlení a nyní může využívat služby podpora samostatného bydlení (osoba se osamostatňuje a potřebuje čím dál tím nižší míru podpory terapeutického týmu); zároveň může využívat službu sociální rehabilitace i v několika chráněných dílnách po sobě (vždy znovu má uzavřenu smlouvu) a službu podporovaného zaměstnávání, dále se osoba může ve svém volném čase účastnit zájmových aktivit).  
 • úspěšně kurzy absolvovali všichni zaměstnanci BONA, o.p.s.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.