Sociální rehabilitace

SOCIÁLNÍ REHABILITACE BONA, O.P.S.

Služba je poskytována na 3 střediscích a její kapacita je cca 60 uživatelů.

 

 

Obecný cíl služby

Uživatel dosáhne vyšší úrovně soběstačnosti v pracovních a sociálních návycích a dovednostech než při vstupu do služby nebo si úroveň své soběstačnosti udrží.

 

Cíle služby

·         Zisk, zlepšení, obnovení nebo udržení návyků a dovedností souvisejících s:

-       péčí o vlastní osobu (úprava zevnějšku, plánování denního režimu, denní režim v závislosti na pracovních povinnostech, osobní hygiena, vhodný pracovní oděv, medikace a spolupráce s ošetřujícím lékařem, úklid ad.)

-       udržováním kontaktu se společenským prostředím (vztahy a spolupráce v kolektivu a s vedoucím, chování v různých společenských situacích)

-       výchovnými, vzdělávacími a aktivizačními činnostmi (volnočasové aktivity a denní režim, zvyšovaní kvalifikace)

-       uplatňováním práv, oprávněných zájmů a obstaráváním osobních záležitostí (dojednávání podmínek s novým zaměstnavatelem, řešení dluhů, sociální zabezpečení

-       pracovním uplatněním (pracovní návyky, kognitivní dovednosti, motorika)

 

·         Aktivizace uživatele, podpora při zisku a udržování jeho kontaktů se společností a využívání běžných zdrojů, včetně sociálních služeb.

 

Vymezení služby dle § 70 zákona č. 108/ 2006 Sb. O sociálních službách a dle vyhl. č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:                                         

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Služba je poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění:

·         nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,

·         nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,

·         nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,

·         nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,

·         nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu. 

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

·         doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

·         nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,

·         nácvik chování v různých společenských situacích,

·         nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,

 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

·         upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

·         podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,

·         informační servis a zprostředkování služeb.

      

Služba je poskytována bezplatně.

 

KONTAKTY

Vedoucí pro oblast práce: Bc. Kateřina Karásková, DiS. (TELEFON: 606 033 422, E-MAIL: katerina.karaskova@bona-ops.cz)

Kontaktní osoba pro zájemce o službu: Mgr. Iva Hejzlová (TELEFON: 739 320 509iva.hejzlova@bona-ops.cz)

Jednotlivá střediska - odkazy s kontakty viz výše.

 

DOKUMENTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU KE STAŽENÍ V ZÁLOŽCE "KE STAŽENÍ" (KLIKNĚTE)