Sociální rehabilitace

Poskytované služby

Cíl služby

Zisk, zlepšení, obnovení nebo udržení pracovních návyků a dovedností.

Vymezení služby

dle § 70 zákona č. 108/ 2006 Sb. O sociálních službách a dle vyhl. č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:                                         

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Služba je poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění:

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
 • nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
 • nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu. 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
 • nácvik chování v různých společenských situacích,
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • informační servis a zprostředkování služeb.

Služba je poskytována bezplatně.