Projekt ESF OPZ

Zkvalitnění a zefektivnění sociální práce v BONA, o.p.s. pomocí implementace modelu CARe
 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015333


Hlavním cílem projektu je zavést do všech sociálních služeb v BONA, o.p.s. komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci s názvem CARe. 


Co je CARe? „Comprehensive Approach to psychosocial Rehabilitation“ - „Komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci“ zaměřený na: 

  • zplnomocnění a zotavení
  • osobnost klienta – člověka, na jeho identitu a rozvoj jeho silných stránek

Pomocí modelu CARe se zaměřujeme na zvýšení kvality života lidí se zkušeností s duševním onemocněním prostřednictvím podpory: 

  • v realizaci jejich přání a cílů
  • ve zvládání příznaků nemoci
  • v přístupu k prostředí, které je s jejich přáními a cíly v souladuKlíčová aktivita č. 1

Seznámení pracovníků s rehabilitační metodou CARe. Zhodnocení stávajících metodických postupů a vytvoření plánu implementace.

1. podcíl: Proškolení pracovníků v metodě CARe.
Dojde k proškolení pracovníků prostřednictvím Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s., které je jediným certifikovaným školitelem CARe v ČR s oprávněním od CARe Network. 

2. podcíl: Zhodnocení stávajících metodických postupů a vytvoření plánu implementace.
Dojde k vyhodnocení stávajících metodik, identifikaci změn a určení nástrojů, které chceme využít. Bude vytvořen plán implementace metody CARe do služeb.

 

Klíčová aktivita č. 2

Vytvoření nových metodických postupů a implementace metody CARe a vybraných nástrojů do praxe sociálních služeb BONA, o.p.s.

1. podcíl: Vytvoření nových metodických postupů. 
Dojde k vytvoření metodických postupů pro jednotlivé služby a sjednocení nástrojů a metodických postupů v oblasti individuálního plánování a hodnocení spolupráce s klienty.

2. podcíl: Realizace pracovních workshopů pro proškolené pracovníky.
Dojde k pracovním workshopům orientovaným na implementaci nových metodických postupů a práci s novými nástroji. Pracovníci se naučí pracovat s novými nástroji ve službách. 

3. podcíl: Supervidování procesu implementace v organizaci.
Dojde k hodnocení postupné implementace a konzultace nad novou metodikou a metodickými postupy. Supervidování s metodiky a supervizory.

4. podcíl: Podpora proškolených pracovníků při práci s klienty.
Dojde ke stínování a podpoře pracovníkům při realizaci metodiky ve službách. Dojde k praktickým nácvikům při práci s klienty, k ošetření nejasností v používání nástrojů v práci s klienty. 
 

Klíčová aktivita č. 3

Zahraniční exkurze k poskytovatelům komunitních služeb, kteří využívají metodu CARe.

Dojde k realizaci exkurzí pro získání zkušeností a ověření získaných poznatků v praxi u zahraničních poskytovatelů péče pro lidi s duševním onemocněním.

Proběhnou dvě exkurze, a to do Nizozemí do organizace Nei Skoen Recovery Learning Community, Helmond a do Estonska, do organizace Tallinna Vaimse Tervise Keskus

 

Klíčová aktivita č. 4

Tuzemská exkurze k poskytovatelům komunitních služeb, kteří využívají metodu CARe v českém systému sociálních služeb.

Dojde k realizaci exkurzí pro získání zkušeností a ověření získaných poznatků v praxi u českých poskytovatelů péče pro lidi s duševním onemocněním.

Proběhnou dvě exkurze, a to do organizací Zahrada 2000, z.s., Jeseník a Fokus Vysočina, z.s. 

Klíčová aktivita č. 5

Evaluace implementace metody CARe do organizace a vyhodnocení nastavených metodických postupů.

1. podcíl: Evaluace implementace metody CARe. 
Dojde k evaluaci implementace v jednotlivých službách prostřednictvím odborného nástroje na vyhodnocování míry prostředí podporujícího zotavení.

2. podcíl: Vyhodnocení nastavených metodických postupů pro jednotlivé služby a pro celou organizaci. 
Dojde k vytvoření finálního dokumentu, který bude obsahovat nové metodické postupy v rámci rehabilitačního přístupu CARe pro jednotlivé sociální služby v BONA, o.p.s.

BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty