Nabízíme spolupráci

Naše služby rozvíjíme v kontextu aktuálního vývoje v oblasti psychiatrické péče a aktivně reagujeme na připravované změny. Nabízíme vám naše zkušenosti v přístupu k lidem s duševním onemocněním. 

Jakým způsobem pracujeme


Reforma psychiatrické péče je velkým tématem. Neustále se diskutuje o tom, jak je komplikovaná, cíl je ale jasný. Vytvořit komplexní systém péče o duševní zdraví. Podpora, kterou člověk momentálně potřebuje (ať už informativní, preventivní, akutní nebo následná), by měla být dostupná a co nejvíce odpovídající jeho potřebám. A komunitní služby jsou zásadní součástí fungujícího systému péče o duševní zdraví.  

Našimi klienty jsou lidé se závažným duševním onemocněním. Společně pracujeme na tom, aby mohli žít v místě, které znají, mají zde rodinu, přátele a své zázemí. Nebo jim ho pomáháme vytvořit. Pomáháme jim znovu získat zpět své role. Člověk není pacient, ale táta, soused, sestra, kamarádka. Zásadní je také aktivní práce s komunitou.

Pracujeme formou case managementu. Jde o přístup, který je založený na celostním vnímání potřeb klienta. Zásadní v tomto přístupu je aktivní koordinovaná spolupráce case managera a klienta spolu s jeho okolím, založená na vzájemné důvěře a participaci. Cílem spolupráce je vytvořit kolem klienta “podpůrnou síť”, která je nezbytná pro jeho zotavení. 

Aby péče byla komplexní, pracujeme formou multidisciplinarity. Tento přístup zahrnuje sociální, psychologický, adiktologický, zdravotnický a peerský pohled na situaci klienta.     

Naše služby jsou určeny také klientům, kteří potřebují pomoc a podporu nejen v oblasti duševního zdraví, ale také ve zvládání závislosti.

S klienty se dále soustředíme na témata související s pracovním uplatněním. V našich dílnách nabízíme pracovní rehabilitaci, tedy trénink pracovních dovedností.  

Klienty dále podporujeme v hledání vhodného zaměstnání na trhu práce, což zahrnuje také aktivní spolupráci se zaměstnavateli (Podporované zaměstnávání metodou IPS).
 

Přístupy, které v naší práci uplatňujeme


Housing First - Bydlení především

Koncept Housing First je vytvořen pro osoby, které potřebují intenzivní sociální podporu, aby  mohli řešit svou situaci bezdomovectví nebo hrozícího rizika, že skončí bez domova a sociálních kontaktů. Mezi cílové skupiny patří také lidé s vážným duševním onemocněním (mnohdy v kombinaci s drogovou nebo alkoholovou závislostí). 

Základním principem je umožnit vybranému klientovi bydlet ve vlastním domově a v rámci komunity, což představuje základ pro zlepšení jeho situace. Housing First a spolupráce s klientem se zaměřuje také na další oblasti jako zlepšení zdravotního stavu, životní spokojenosti, sociální podpory. To je rozdíl oproti klasickým přístupům, kdy je klient na samostatné bydlení postupně připravován.

Magistrát hl. m. Prahy tento přístup uplatňuje v rámci koncepce sociálního bydlení pro ohrožené skupiny. S městem Praha spolupracujeme na dosažení dostupného bydlení pro naše klienty, kteří hledají vhodné bydlení mimo služby naší organizace. Klient dále využívá podporu terénních pracovníků organizací, které v daném místě působí. 

Metoda CARe

Jde o komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci zaměřený v první řadě na zlepšení kvality života, převzetí odpovědnosti sám za sebe a začlenění do komunity. Je metodou orientovanou na potenciál a podpůrné zdroje klientů a jejich okolí, které jsou základem pro individuální proces zotavení. Velmi důležitou součástí této metody je zaměření na prostředí klienta a jeho silné stránky.  

Od května roku 2020 realizujeme evropský projekt s cílem zavést metodu CARe do všech sociálních služeb BONA, o.p.s. a proškolit naše zaměstnance. Pracovníci se učí uplatňovat principy zplnomocňování, zaměřit se na individuální potřeby klientů a spolu s nimi nacházet možnosti, které podpoří jejich sebedůvěru v řešení životních situací. Zároveň se učí pracovat s nástroji plánování, hodnocení a týmové reflexe. Velký přínos v práci s klienty může přinést zaměření na včasné varovné příznaky a používání nástrojů protikrizového plánování. Důvodem zavedení této metody v naší organizaci je také snaha o zlepšení spolupráce s centry duševního zdraví a Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, kde je tato metoda také zaváděna a používána. 

INFORMACE - KONZULTACE - SPOLUPRÁCE

NAKONTAKTOVÁNÍ NA DALŠÍ ODBORNOU POMOC

chráněné bydlení / multidisciplinatita / zvládání závislostí / Housing First


Denisa Cháberová, DiS. 
manažerka služby chráněné bydlení
E:     denisa.chaberova@bona-ops.cz
T:     +420 603 378 348

terénní týmy / case management / multidisciplinarita Housing First


Petr Horyna
manažer terénních týmů
E:     petr.horyna@bona-ops.cz
T:     +420 605 984 004

pracovní rehabilitace / podporované zaměstnávání metodou IPS / zaměstnávání OZP


Bc. Jana Pekárková
manažerka služeb zaměstnávání
E:     jana.pekarkova@bona-ops.cz
T:     +420 606 033 422

metoda CARe


Bc. Ludmila Horynová
odborná garantka modelu CARe
E:     ludmila.horynova@bona-ops.cz
T:     +420 734 166 939

BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty