Nabízíme spolupráci

Naše služby rozvíjíme v kontextu aktuálního vývoje v oblasti psychiatrické péče a aktivně reagujeme na připravované změny. Nabízíme vám naše zkušenosti v přístupu k lidem s duševním onemocněním. 

Jakým způsobem pracujeme


Reforma psychiatrické péče je velkým tématem. Neustále se diskutuje o tom, jak je komplikovaná, cíl je ale jasný. Vytvořit komplexní systém péče o duševní zdraví. Podpora, kterou člověk momentálně potřebuje (ať už informativní, preventivní, akutní nebo následná), by měla být dostupná a co nejvíce odpovídající jeho potřebám. A komunitní služby jsou zásadní součástí fungujícího systému péče o duševní zdraví.  

Našimi klienty a klientkami jsou lidé se závažným duševním onemocněním. Společně pracujeme na tom, aby mohli žít v místě, které znají, mají zde rodinu, přátele a své zázemí. Nebo jim ho pomáháme vytvořit. Pomáháme jim znovu získat zpět své role. Člověk není pacient, ale táta, soused, sestra, kamarádka. Zásadní je také aktivní práce s komunitou.

Pracujeme formou case managementu. Jde o přístup, který je založený na celostním vnímání potřeb klientů a klientek. Zásadní v tomto přístupu je aktivní koordinovaná spolupráce case managera a klientů a klientek spolu s jejich okolím, založená na vzájemné důvěře a participaci. Cílem spolupráce je vytvořit “podpůrnou síť”, která je nezbytná pro jejich zotavení. 

Aby péče byla komplexní, pracujeme formou multidisciplinarity. Tento přístup zahrnuje sociální, psychologický, adiktologický, zdravotnický a peerský pohled na situaci klienta nebo klientky.     

Naše služby jsou určeny také klientům a klientkám, kteří potřebují pomoc a podporu nejen v oblasti duševního zdraví, ale také ve zvládání závislosti.

Dále se soustředíme na témata související s pracovním uplatněním. V našich dílnách nabízíme pracovní rehabilitaci, tedy trénink pracovních dovedností.  

Klienty a klientky dále podporujeme v hledání vhodného zaměstnání na trhu práce, což zahrnuje také aktivní spolupráci se zaměstnavateli (Podporované zaměstnávání metodou IPS).
 

Přístupy, které v naší práci uplatňujeme


Housing First - Bydlení především

Koncept Housing First je vytvořen pro osoby, které potřebují intenzivní sociální podporu, aby  mohli řešit svou situaci bezdomovectví nebo hrozícího rizika, že skončí bez domova a sociálních kontaktů. Mezi cílové skupiny patří také lidé s vážným duševním onemocněním (mnohdy v kombinaci s drogovou nebo alkoholovou závislostí). 

Základním principem je umožnit vybranému klientovi nebo klientce bydlet ve vlastním domově a v rámci komunity, což představuje základ pro zlepšení jejich situace. Housing First a spolupráce s klienty a klientkami se zaměřuje také na další oblasti jako zlepšení zdravotního stavu, životní spokojenosti, sociální podpory. To je rozdíl oproti klasickým přístupům, kdy jsou klienti a klientky na samostatné bydlení postupně připravováni.

Magistrát hl. m. Prahy tento přístup uplatňuje v rámci koncepce sociálního bydlení pro ohrožené skupiny. S městem Praha spolupracujeme na dosažení dostupného bydlení pro naše klienty a klientky, kteří hledají vhodné bydlení mimo služby naší organizace. Klienti a klientky dále využívají podporu terénních pracovníků/pracovnic organizací, které v daném místě působí. 

Metoda CARe

Jde o komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci zaměřený v první řadě na zlepšení kvality života, převzetí odpovědnosti sám za sebe a začlenění do komunity. Je metodou orientovanou na potenciál a podpůrné zdroje klientů  a klientek a jejich okolí, které jsou základem pro individuální proces zotavení. Velmi důležitou součástí této metody je zaměření na prostředí klientů a klientek a jejich silné stránky.  

Od května roku 2020 realizujeme evropský projekt s cílem zavést metodu CARe do všech sociálních služeb BONA, o.p.s. a proškolit naše zaměstnance. Pracovníci a pracovnice se učí uplatňovat principy zplnomocňování, zaměřit se na individuální potřeby klientů a klientek a spolu s nimi nacházet možnosti, které podpoří jejich sebedůvěru v řešení životních situací. Zároveň se učí pracovat s nástroji plánování, hodnocení a týmové reflexe. Velký přínos v práci s klienty může přinést zaměření na včasné varovné příznaky a používání nástrojů protikrizového plánování. Důvodem zavedení této metody v naší organizaci je také snaha o zlepšení spolupráce s centry duševního zdraví a Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, kde je tato metoda také zaváděna a používána. 

INFORMACE - KONZULTACE - SPOLUPRÁCE

NAKONTAKTOVÁNÍ NA DALŠÍ ODBORNOU POMOC

chráněné bydlení / multidisciplinatita / zvládání závislostí 


Denisa Cháberová, DiS. 
manažerka služby chráněné bydlení
E:     denisa.chaberova@bona-ops.cz
T:     +420 603 378 348

terénní týmy / case management / multidisciplinarita 


Petr Horyna
manažer terénních týmů
E:     petr.horyna@bona-ops.cz
T:     +420 605 984 004

Služby zaměstnávání


Bc. Jana Pekárková
manažerka služeb zaměstnávání
E:     jana.pekarkova@bona-ops.cz
T:     +420 606 033 422

metoda CARe / Housing First


Bc. Ludmila Horynová
odborná garantka modelu CARe, koordinátorka projektu Housing First
E:     ludmila.horynova@bona-ops.cz
T:     +420 734 166 939

BONA o.p.s. - Již více než dvacet pět let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 730 112 967
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty